หนังสือรับรอง

หนังสือแต่งตั้งตัวแทนจากโรงงาาน DJI และหนังสือรับรองจดทะเบียนเป็นผู้ค้าและนำเข้าโดรนเกษตรจาก กสทช. สามารถลงทะเบียนใช้งานถูกต้องตามกฎหมาย ตัวลำทำประกันภัยตามประกาศของ กรมการบินพลเรือน ได้ทันที